β-glucuronidase and β-glucosidase activity in stool of children with Inflammatory Bowel Disease.
Marta  Mroczyńska , Mirosława  Gałęcka, Patrycja  Szachta, Dorota   Kamoda , Zdzisława   Libudzisz , Dorota  Roszak
Pol J Microbiol
2013; 62(3):319-325
ICID: 1072800Abstract total views: 701
Full text total downloads: 366
Maximum downloads: 51 2016.02
Minimum downloads: 1 2016.07
Average monthly downloads: 5.55