Production of bacteriocin E50-52 by small ubiquitin-related modifier fusion in Escherichia coli

Qing  Wang, Wenjuan  Fu, Qingshan  Ma, Zhanqiao  Yu, Rijun  Zhang
Pol J Microbiol
2013; 62(4):345-350
ICID: 1087835
Abstract total views: 771
Full text total downloads: 317
Maximum downloads: 28 2018.08
Minimum downloads: 1 2019.07
Average monthly downloads: 4.4