Laccase Production by Trameteshirsuta, Characterization, and Its Capability of Decoloring Chlorophyll

Jiayang  Liu, Wenhua  Liu, Yujie  Cai, Xiangru  Liao, Qingguo  Huang, Xiaohui  Liang
Pol J Microbiol
2014; 63(3):323-333
ICID: 1122691
Abstract total views: 425
Full text total downloads: 488
Maximum downloads: 36 2016.04
Minimum downloads: 1 2016.08
Average monthly downloads: 10.17