Laccase Production by Trameteshirsuta, Characterization, and Its Capability of Decoloring Chlorophyll

Jiayang  Liu, Wenhua  Liu, Yujie  Cai, Xiangru  Liao, Qingguo  Huang, Xiaohui  Liang
Pol J Microbiol
2014; 63(3):323-333
ICID: 1122691
Abstract total views: 506
Full text total downloads: 555
Maximum downloads: 36 2016.04
Minimum downloads: 1 2018.09
Average monthly downloads: 8.95