Marina  Papadelli, Georgia  Zoumpopoulou, Marina  Georgalaki, Rania  Anastasiou, Eugenia  Manolopoulou, Ioanna  Lytra, Kostas  Papadimitriou, Effie  Tsakalidou
Pol J Microbiol
2015; 64(3):265-271
ICID: 1170465
Abstract total views: 366
Full text total downloads: 405
Maximum downloads: 38 2015.10
Minimum downloads: 1 2019.04
Average monthly downloads: 9.2