The Functions of Effector Proteins in Yersinia Virulence

Linglin  Zhang, Meng  Mei, Chan  Yu, Wenwen  Shen, Lixin  Ma, Jiewang  He, Li  Yi
Pol J Microbiol
2016; 65(1):5-12
ICID: 1197324
Abstract total views: 745
Full text total downloads: 613
Maximum downloads: 45 2016.10
Minimum downloads: 4 2018.09
Average monthly downloads: 14.95