Vital Staining of Bacteria by Sunset Yellow Pigment

Peng  Gao, Chengming  Sun, Yuxia  Li, Xiaohua  Zou, Xun  Wu, Yan  Ling, Caifu  Luan, Huipeng  Chen
Pol J Microbiol
2017; 66(1):113-117
ICID: 1234999
Abstract total views: 706
Full text total downloads: 0
Average monthly downloads: 0