Matthaios   Papadimitriou-Olivgeris, Fotini   Fligou, Iris  Spiliopoulou, Christina  Bartzavali, Vasiliki  Dodou, Sophia  Vamvakopoulou, Kyriaki  Koutsileou, Anastasia  Zotou, Evangelos D. Anastassiou, Myrto  Christofidou, Markos  Marangos
Pol J Microbiol
2017; 66(2):251-254
ICID: 1242037
Abstract total views: 331
Full text total downloads: 241
Maximum downloads: 25 2018.09
Minimum downloads: 5 2019.04
Average monthly downloads: 10.95