Matthaios   Papadimitriou-Olivgeris, Fotini   Fligou, Iris  Spiliopoulou, Christina  Bartzavali, Vasiliki  Dodou, Sophia  Vamvakopoulou, Kyriaki  Koutsileou, Anastasia  Zotou, Evangelos D. Anastassiou, Myrto  Christofidou, Markos  Marangos
Pol J Microbiol
2017; 66(2):251-254
ICID: 1242037
Abstract total views: 191
Full text total downloads: 131
Maximum downloads: 23 2017.07
Minimum downloads: 8 2018.02
Average monthly downloads: 11.91