Quanju   Xiang, Lihua  Luo, Yuhuan  Liang, Qiang  Chen, Xiaoping  Zhang, Yunfu  Gu
Pol J Microbiol
2017; 66(2):201-207
ICID: 1242039
Abstract total views: 338
Full text total downloads: 349
Maximum downloads: 51 2017.07
Minimum downloads: 5 2019.04
Average monthly downloads: 15.86