Quanju   Xiang, Lihua  Luo, Yuhuan  Liang, Qiang  Chen, Xiaoping  Zhang, Yunfu  Gu
Pol J Microbiol
2017; 66(2):201-207
ICID: 1242039
Abstract total views: 190
Full text total downloads: 223
Maximum downloads: 51 2017.07
Minimum downloads: 6 2018.01
Average monthly downloads: 20.27