Trends of Bloodstream Infections in a University Greek Hospital during a Three-Year Period: Incidence of Multidrug-Resistant Bacteria and Seasonality in Gram-negative Predominance

Fevronia   Kolonitsiou, Matthaios   Papadimitriou-Olivgeris, Anastasia   Spiliopoulou, Vasiliki   Stamouli, Vasileios   Papakostas, Eleni   Apostolopoulou, Christos   Panagiotopoulos, Markos   Marangos, Evangelos  D. Anastassiou, Myrto   Christofidou, Iris   Spiliopoulou
Pol J Microbiol
2017; 66(2):171-180
ICID: 1242043
Abstract total views: 320
Full text total downloads: 324
Maximum downloads: 83 2017.12
Minimum downloads: 3 2018.09
Average monthly downloads: 14.73